تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
2 شهریور 1398

قانون آیین دادرسی مدنی

تازه‌های نشر حقوقی

دانشگاه تهران منتشر کرد .

کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق عمومی منتشر شد

انتشارات جنگل کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق عمومی، نوشته امیر اعلایی نسب را به چاپ رساند

راهنمای دیوان کیفری بین المللی

کتاب راهنمای دیوان کیفری بین المللی نوشته محمد هادی ذاکر حسین توسط انتشارات شهر دانش  به چاپ رسید

انتشار فصنامه مطالعات حقوق عمومی

اولین شماره از فصنامه مطالعات حقوق عمومی در سال جدید به چاپ رسید

دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در رویه دادگاه‌ها

کتاب دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در رویه دادگاه‌ها تألیف مهدی زینالی توسط انتشارات چراغ دانش به چاپ رسید

انتشار فصلنامه حقوق پزشکی

سی و ششمین شماره نشریه علمی پژوهشی حقوق پزشکی، وابسته ‌به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران به چاپ رسید

اصول راهبردی دادرسی مدنی

کتاب اصول راهبردی دادرسی مدنی توسط نشر میزان به چاپ رسید

مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی

چاپ نخست مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط انتشارات تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات منتشر شد      

کتاب حمایت و ارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

اقدامات و دستاوردهای حقوق بشری ایران در قالب کتاب «حمایت وارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» به چاپ رسید

حقوق تجارت بازرگانی

کتاب حقوق تجارت بازرگانی نوشته غلامرضا اسماعیلی آذر توسط انتشارات اختر به چاپ رسید

سلامت نظام اداري در پرتو نظارت و بازرسي

انتشارات جنگل کتاب سلامت نظام اداري در پرتو نظارت و بازرسي، نوشته سلمان صادقي را به چاپ رساند