تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
21 خرداد 1399

The New Stock Market

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات Columbia University منتشر کرد . 

Fundamentals of Military Law

انتشارات spring منتشر کرد .

محدودیت های حقوق بین الملل 

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

Law, History, and Justice

انتشارات Berghahn Books منتشر کرد . 

Human Trafficking Finances

انتشارات  spring منتشر می کند . 

Decolonising Criminology

انتشاراتpalgrave macmillan منتشر کرد .

اسلام و حقوق بشر « دوره مقدماتی »

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

Science-Based Lawmaking

انتشارات  spring منتشر کرد . 

حقوق کار

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .  

قوانین و مقررات منابع طبیعی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .