تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
20 آبان 1398

نگاهی به سازمان‌های بین‌المللی (رویکردهای حقوق سیاسی)

تازه‌های نشر حقوقی

 انتشارات مجد منتشرکرد .  

متون فقه وکالت

انتشارات کتاب آوا   منتشر کرد .  

مختصر حقوق مدنی

انتشارات کار نامه  منتشر کرد .  

شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد دوم

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد .  

منتخب حقوق جزای عمومی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد .  

آیین دادرسی اعتراض و نقص آرای قضاوتی در نظم حقوق کنونی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد .  

حقوق مدنی خانواده

انتشارات میزان منتشر کرد .  

قواعد عمومی قراردادها

انتشارات میزان منتشر کرد .  

اموال و مالکیت

انتشارات میزان منتشر کرد .  

اموال و مالکیت

انتشارات میزان منتشر کرد .