تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
4 بهمن 1398

اهریمن مردمی و هراس های اخلاقی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

اصل عقلایی بودن در حقوق اداری نظام کامن لا

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.  

حقوق انتخابات دموکراتیک

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.  

اجرای احکام مدنی

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.  

قواعد فقهیه جلد 1

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.  

مجموعه محشا قانون صدور چک

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.  

حقوق مدنی 6 (عقود معین 1 )

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.  

نظریه های حقوقی و لوایح

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.  

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.  

محشای قانون مجازات اسلامی

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.  

آموزش جامع قرارداد نویسی

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.