تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
20 آبان 1398

نگاهی به سازمان‌های بین‌المللی (رویکردهای حقوق سیاسی)

تازه‌های نشر حقوقی

 انتشارات مجد منتشرکرد .  

راهنمای جامع آیین نگارش (احکام جزایی1 ) جلد دوم

انتشارات آوا   منتشر کرد .  

قانون مجازات اسلامی به زبان انگلیسی

انتشارات خرسند  منتشر کرد.   

متون حقوقی 1و2

انتشارات خرسند  منتشر کرد. 

حقوق ورشکستگی وتصفیه اموال ورشکسته

انتشارات میزان منتشر کرد.   

حقوق بشر دوستان در شرایط بلایای طبیعی

نشریه مدافعان به صورت ویژه نامه به چاپ رسید .  

حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)

انتشارات میزان منتشر کرد.  

حقوق قراردادها عقود معین (1)

انتشارات میزان منتشر کرد.   

حقوق مناقصات (جلد اول )

انتشارات میزان منتشر کرد .   

حقوق مدنی 1

انتشارات میزان  منتشر کر د.   

جرایم علیه امنیت و نظم اقتصادي و اجتماعی کشور

انتشارات مجد منتشر کر د