تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
6 خرداد 1399

The Average Consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات springمنتشر کرد . 

Book blood, Threats and Fears

انتشارات Palgrave Macmillan منتشر کرد .

book Rape in the Nordic Countries

 انتشارات Palgrave Macmillan منتشر کرد . 

Cyberspace Mimic Defense

   .منتشر کرد spring انتشارات 

شرح الفاظ قانون مدنی

انتشارات جنگل جاودانه منتشرکرد.

استخدام 10 اردیبهشت 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

حقوق عمومی و بین الملل (نگرشی دیگر )

انتشارات جنگل جاودانه منتشرکرد.  

گنجینه راز مجازات اسلامی

انتشارات جنگل جاودانه منتشرکرد.  

اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی

انتشارات جنگل جاودانه منتشرکرد.  

حقوق ساختمان

مجمع علمی فرهنگی مجد  منتشرکرد.