تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
7 خرداد 1399

نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

حقوق ساختمان

مجمع علمی فرهنگی مجد  منتشرکرد.  

این ده تن

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری ، مقررات و آیین دادرسی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

دکترین عذر عام در قراردادها «فقه و حقوق تطبیقی 1»

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

حقوق و جزای عمومی

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

اجرای احکام کیفری

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.  

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد 2

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

مبانی و جلوه های فقهی و حقوقی قاعده لاقود

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

بررسی تابعیت ، تابعیت مضاعف و ترک تابعیت در حقوق ایران

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.