تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی

دیدگاه های حقوق قضایی

دوره ۲۰، شماره ۶۹، بهار ۱۳۹۴

دیدگاه های حقوق قضایی

دانش حقوق مدنی

بهار و تابستان 1394 - شماره 7

دانش حقوق مدنی

پژوهش های حقوق تطبیقی

تابستان 1394، دوره 19، شماره 2

پژوهش های حقوق تطبیقی

پژوهشنامه حقوق کیفری

بهار و تابستان 1394 - سال ششم - شماره 1

پژوهشنامه حقوق کیفری

پژوهش حقوق کیفری

سال سوم، شماره 11، تابستان 1394

پژوهش حقوق کیفری

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

سال هفدهم، شماره 48، پاييز 1394

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

فصلنامه حقوق خصوصی

سال چهارم، شماره 12، پاييز 1394

فصلنامه حقوق خصوصی

آموزه های حقوق کیفری

شماره 9، بهار و تابستان 1394

آموزه های حقوق کیفری

انتشار جلد اول کتاب

انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان جلد اول از مجموعه کتاب های " اصول قانون اساسی در پرتو نظارت شورای نگهبان" را منتشر کرد.

انتشار جلد اول کتاب