همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
21 آبان 1398

دورۀ آموزشی «آشنایی با مقررات ورشکستگی در نظام حقوقی ایران»

همایش‌های حقوقی

مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار می نماید . 

حلقه مطالعاتی: « قانون و آزادی در مشروطه »

 انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران برگزار می نماید . 

نشست « از برابری فلسفی تا برابری حقوقی »

نشست هفدهم از سلسله نشست های علمی انجمن حقوق اساسی ایران نمایندگی فارس باهمکاری کانون وکلای دادگستری فارس برگزار می نماید .

کارگاره آموزشی « قراردادهای تجاری بین المللی مقدماتی »

پژوهشکده حقوق برگزار می نماید .   

اکران و نقدوبررسیِ فیلم «بدون تاریخ،بدون امضاء »

انجمن علمی حقوق دانشگاه کاشان‌ برگزار می نماید . 

ظرفیت های توسعه در قانون اساسی ؛ بارویکرد توسعه حقوقی: نشست سوم «همه پرسی در بنیان قانون اساسی»

خانه اندیشمندان علوم انسانی و حامیان جامعه مدنی برگزار می نماید .

سخنرانی هفتگی تجاوز جنسی : پیامد های روانشناختی و حقوقی

مرکز روان پزشکی ایران برگزار می نماید . 

سخنرانی و پرسش و پاسخ

 انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان برگزار می نماید .