انتشارات جنگل
11 آذر 1398

راهنمای جامع دریافت خسارت در بیمه های مسئولیت

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد .  ...

13 مرداد 1398

پرسش و پاسخ مردمی در نظام اداری شهرداری ها

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد    ...

22 اردیبهشت 1398

کتاب : مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

22 اردیبهشت 1398

کتاب : جرم و ریسک

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

22 اردیبهشت 1398

کتاب : حقوق شهری و حقوق مردم از شهرداری ها در نظام حقوقی ایران

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

2 اردیبهشت 1398

کتاب : قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

26 فروردین 1398

کتاب : بازخوانی جایگاه ثبت، در بیع اموال غیر منقول

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

26 فروردین 1398

کتاب : بررسی مباحث حقوقی پروانه ساختمانی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...

26 اسفند 1397

کتاب : حق تعیین سرنوشت و گستره‌ی مفهومی آن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد   ...