نامه اعتراض ی ایران به دبیر کل سازمان ملل برای تمدید تحریم های ا
17 آذر 1395

صدای اعتراض ایران، به گوش دبیر کل سازمان ملل رسید

حقوق بین الملل

ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعتراض خود درباره مصوبه کنگره آمریکا در تمدید قانون تحریم ایران را نشان داد ...