حفظ تنوع فرهنگی
13 اردیبهشت 1395

كرسي حقوق بشر: حفظ تنوع فرهنگی

همایش‌های حقوقی

این نشست با رویکرد حقوق بشر به میراث فرهنگی امروز در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار می گردد ...