لیونل مسی
3 خرداد 1396

حکم 21 ماه زندان برای لیونل مسی تأیید شد

حقوق بین الملل

دیوان عالی اسپانیا حکم 21 ماه زندان برای لیونل مسی را تأیید کرد ...