علیرضا امین
18 اردیبهشت 1395

مجلس با توجه به زیر ساخت‌های اجرایی، قانون تصویب کند.

رویدادهای حقوقی

قانون آزمایشی که بیست سال تمدید می‌شود، ماهیت آزمایشی را تغییر داده است. ...