تازه های نشر
23 آذر 1398

نکات طلایی و نمودار آیین دادرسی مدنی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات اندیشه ارشد  منتشر کرد.   ...

23 آذر 1398

منتخب قوانین خواص کیفری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات اندیشه ارشد  منتشر کرد.   ...

23 آذر 1398

بانک تست آیین دادرسی کیفری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات اندیشه ارشد  منتشر کرد.  ...

23 آذر 1398

مجموعه تست های احتمالی حقوق مدنی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات اندیشه ارشد  منتشر کرد. ...

22 آذر 1398

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق تجارت

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات چتر دانش منتشر کرد. ...

22 آذر 1398

کتاب آزمون یار (اصول فقه)

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات اندیشه ارشد منتشر کرد.    ...

21 آذر 1398

تمرکز طراح اصول فقه

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات ارشد منتشر کرد. ...

18 آذر 1398

بزهکاری و راهبرد های کاربرد پیشگیری از آن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.    ...

18 آذر 1398

حقوق عمومی و بین الملل (نگرشی دیگر)

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل  منتشر کرد.    ...

18 آذر 1398

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دوران منتشر کرد.   ...