انشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
28 اردیبهشت 1395

نشست چالشهای دستکاری ژنتیکی محصولات از دیدگاه حقوق بین‌الملل

همایش‌های حقوقی

این نشست از سلسله نشست های تخصصی گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشد ...