صدور حکم اخلالگران نظام بانکی در استان فارس
15 آبان 1397

حکم اعدام دو نفر از اخلال گران نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور صادر شد

رویدادهای حقوقی

حکم اعدام دو نفر از اخلال گران نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی کشور مستقر در استان فارس صادر شد. ...