نجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی
16 دی 1397

نشست علمی «گسترش قلمرو داوری به اشخاص ثالث»

همایش‌های حقوقی

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی با همکاری کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی برگزار می‌کند ...