سند ابرا مهریه
4 آبان 1398

خاطرات دفترخانه (قسمت دوم): مهریه نجومی بخشیده شد

حرف ناحق

پیرمرد بسیار موقر و خوش‌بیان به نظر می‌رسید. گفت عروسش قصد دارد تا مهریه خود را ببخشد ...