تازه های نشر حقوقی
18 آذر 1398

بزهکاری و راهبرد های کاربرد پیشگیری از آن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.    ...

18 آذر 1398

حقوق عمومی و بین الملل (نگرشی دیگر)

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل  منتشر کرد.    ...

18 آذر 1398

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دوران منتشر کرد.   ...

18 آذر 1398

محشای قانون آیین دادرسی کیفری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات فردوسی  منتشر کرد.  ...

17 آذر 1398

قانون اساسی در نظام حقوقی کنونی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجد منتشر کرد. ...

17 آذر 1398

مجموعه قوانین صبا

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات کلک صبا  منتشر کرد .    ...

17 آذر 1398

قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط با نمایه (ایندکس)

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات فرهیخته منتشر کرد .   ...

17 آذر 1398

قواعد فقه (بخش قضایی )

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات  مرکز نشر علوم انسانی منتشر کرد.   ...

17 آذر 1398

تنقیح آرای مالیاتی هیئت های عمومی و تخصصی دیون عدالت اداری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل منتشر کرد.    ...

16 آذر 1398

حقوق بین الملل سرمایه گذار

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات میزان منتشر کرد.    ...