همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی
15 اسفند 1394

اولین همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی

همایش‌های حقوقی

این همایش توسط گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب  با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار خواهد گردید ...