مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی
28 تیر 1395

ثبت 19 طلاق در هر ساعت

رویدادهای حقوقی

طلاق، مهاجرت و اعتیاد سه معضل مهم اجتماعی در کشور ...