پنجمین کار گروه پژوهشی - کاربردی شبیه سازی شورای امنیت سازمان مل
18 مرداد 1395

کار گروه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد

همایش‌های حقوقی

به همت فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) روز پنجشنبه 4 شهریور ماه 95 برگزار می گردد ...