وضعیت زندان‌ها در فرانسه
18 مرداد 1395

زندان‌های فرانسه دیگر جا ندارد

حقوق بین الملل

اتحادیه‌های کارکنان زندان‌ها در فرانسه، ازدحام جمعیت زندانیان در این کشور را موجب بروز بی‌نظمی و تشدید وخامت وضعیت بهداشتی زندانیان عنوان کرد. ...