وضعیت وخیم زندان‌ها در فرانسه
18 مرداد 1395

زندان‌های فرانسه دیگر جا ندارد

حقوق بین الملل

اتحادیه‌های کارکنان زندان‌ها در فرانسه، ازدحام جمعیت زندانیان در این کشور را موجب بروز بی‌نظمی و تشدید وخامت وضعیت بهداشتی زندانیان عنوان کرد. ...