انجمن علمی حقوقی اقتصاد ایران
22 اسفند 1394

همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی

همایش‌های حقوقی

این همایش توسط انجمن علمی حقوقی اقتصاد ایران با همکاری نهادهای دانشگاهی و دولتی برگزار می گردد. ...