دفترچه بیمه
22 اسفند 1394

تعدد دفترچه های بیمه،منابع مربوط به حوزه سلامت را هدر می دهد.

رویدادهای حقوقی

با رفع همپوشانی بیمه ای،خدمات رسانی به بیمه شدگان افزایش می یابد ...