موسسه قوانین و کسب و کار‌ICC
24 اسفند 1394

دوره آموزشی "قراردادهای بین المللی"

همایش‌های حقوقی

موسسه قوانین و کسب و کار، دوره آموزشی سالانه را خرداد ماه 1395 در پاریس برگزار می کند. ...