8 بهمن 1398
خاطرات دفترخانه – جدال حق و باطل

خاطرات دفترخانه – جدال حق و باطل

دوران دانشگاه با آقای مسعود حائری نوه مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم درس اصول فقه داشتم

پرویز رضایی

داتیکان: دوران دانشگاه با آقای مسعود حائری نوه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم درس اصول فقه داشتم.

ایشان در آن زمان قاضی دادگستری بود. او همان شخصی است که بعدها با کناره‌گیری از شغل قضا در کنار مرحوم بهمن کشاورز وکالت آقای غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران را به عهده داشت.

بخاطر دارم در امتحان پایان‌ترم سوالی در قالب یک دادخواست ارائه داد و از ما خواست تا پاسخ سوال را بصورت دو فقره دادنامه تنظیم کنیم به این نحو که در یکی خواسته خواهان را بطور مستند و مستدل رد کنیم و رای به بی‍‌‌حقی خواهان بدهیم و در دادنامه دیگر به همان صورت دعوا را وارد دانسته و حکم به نفع او صادر کنیم.

از همان ایام آموختم یک حقوقدان بسیار بیش و پیش از آن که نیازمند علم و دانش باشد محتاج فضیلت است. علم نه با حق عقد اخوت بسته و نه لزوما با باطل هم‌نوایی دارد.

  • منبع : www.datikan.com