نشست ارزیابی سناریوهای مختلف درباره حقوق بین الملل پس از کرونا
19 فروردین 1399

نشست ارزیابی سناریوهای مختلف درباره حقوق بین الملل پس از کرونا

انجمن‌علمی‌حقوق  دانشگاه یزد برگزار می نماید . 

داتیکان: انجمن‌علمی‌حقوق  دانشگاه یزد ارزیابی سناریوهای مختلف درباره حقوق بین الملل پس از کرونا برگزار می نماید .

 

مهمترین محورهای بحث :

چه روزهایی را پشت سرگذاشته ایم؟

چه تحولاتی در ساختار و کارکرد دولت پدید آمده است؟

چه تحولاتی در روابط بین المللی پیش رو است؟

همه این تحولات چه اثری بر حقوق بین الملل خواهند گذاشت؟

 

سخنرانان :

  دکتر مسعود زمانی

(استاد دانشگاه شیراز )

 دکتر امیر مقامی

(استاد دانشگاه یزد)

 

زمان : سه شنبه 19 فروردین

 ساعت 9 شب، در اینستاگرام

  • منبع : http://www.datikan.com/news