شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

9 اردیبهشت 1399

شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

در صورتی که بایع از تسلیم مبیع امتناع نماید، خریدار می‌تواند با توجه به نکات زیر ، الزام وی به تحویل مورد معامله را از دادگاه تقاضا نماید.

داتیکان: تحویل مورد معامله

 

1 – بر اساس قانون مدنی یکی از آثار بیع این است که هنگامی که معامله ای انجام می شود فروشنده باید مورد معامله را به خریدار تحویل دهد. اما گاه اتفاق می‌افتد که فروشنده از تحویل مبیع خودداری می کند. معمولا این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که بعد از معامله قیمت مبیع گران می شود و فروشنده پول بیشتری از خریدار مطالبه می کند. در این حالت خریدار می‌تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد.

2- مبیع ممکن است مال غیر منقول باشد یا منقول باشد.

3- در مورد اموال منقول شورای حل اختلاف یا دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی را دارد.

4- در مورد اموال غیرمنقول نیز شورای حل اختلاف یا دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی را دارد.

5- در مورد اموال منقول هر مدرکی که ثابت کند مبیع متعلق به خریدار است باید ضمیمه دادخواست شود. مانند قرارداد، سند عادی، استشهادیه و ... .

6- در مورد اموال غیرمنقول نیز باید گفت در دست داشتن سند رسمی جهت الزام فروشنده به تحویل مبیع لازم است. اگر فردی بخواهد در مورد اموال غیرمنقول فروشنده را ملزم به تحویل مبیع کند، سند رسمی باید به نام خریدار باشد در غیر این صورت ممکن است خواهان به خواسته خود نرسد. اگر خواهان در چنین وضعیتی قرار دارد بهتر است ابتدا فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید و پس از آن وی را ملزم به تحویل مبیع کند. خواهان می تواند در یک دادخواست نیز هر دو خواسته را مطرح نماید.

7- خواهان در این دادخواست خریدار و خوانده فروشنده می باشد. خواسته نیز الزام فروشنده به تحویل مبیع می باشد.

8- این دعوا مالی می باشد و هزینه دادرسی بر اساس قیمت خواسته تعیین می شود.

9- رای صادره در این دعوا قابل تجدیدنظر است.

10- چنانچه رای به نفع خواهان صادر شود و خوانده به رای عمل نکند خواهان از طریق اجرای احکام می تواند رای را اجرا نماید.

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد شد

29 شهریور 1399
درخواست اعاده دادرسی مرتضوی رد شد

پنهان کاری در خصوص کرونا باعث بی‌اعتمادی مردم به مسئولان شده است + ویدیو

19 شهریور 1399
پنهان کاری در خصوص کرونا باعث بی‌اعتمادی مردم به مسئولان شده است + ویدیو

شرایط استفاده از خیار عیب + ویدیو

19 شهریور 1399
شرایط استفاده از خیار عیب + ویدیو

شرایط استفاده از خیار غبن + ویدیو

18 شهریور 1399
شرایط استفاده از خیار غبن + ویدیو

به هم زدن توافقی معامله + ویدیو

18 شهریور 1399
به هم زدن توافقی معامله + ویدیو

شرح خیار تخلف وصف + ویدیو

17 شهریور 1399
شرح خیار تخلف وصف + ویدیو

خیار تاخیر ثمن + ویدیو

11 شهریور 1399
خیار تاخیر ثمن + ویدیو

اسناد حقوقی؛ روشنگر مسیر عدالت

10 شهریور 1399
اسناد حقوقی؛ روشنگر مسیر عدالت

ظرایف انجام معامله + ویدیو

3 شهریور 1399
ظرایف انجام معامله + ویدیو

خیار شرط + ویدیو

2 شهریور 1399
خیار شرط + ویدیو

معامله در حالت مستی چه حکمی دارد + ویدیو

22 مرداد 1399
معامله در حالت مستی  چه حکمی دارد + ویدیو

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

شرح الفاظ قانون مدنی

10 اردیبهشت 1399
شرح الفاظ قانون مدنی

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

8 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

لغو مصاحبه‌های علمی پذیرفته‌شدگان منصب قضا تا اطلاع ثانوی

23 فروردین 1399
لغو مصاحبه‌های علمی پذیرفته‌شدگان منصب قضا تا اطلاع ثانوی

تاثیر کرونا در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه یا دادسرا

10 اسفند 1398
تاثیر کرونا در رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه یا دادسرا

اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

14 بهمن 1398
اسامی ممنوع المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

6 بهمن 1398
دادخواست مطالبه خسارت از وکیل

دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

5 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

دادخواست فسخ معامله فضولی

2 بهمن 1398
دادخواست فسخ معامله فضولی