9 اردیبهشت 1399
شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

شرح دادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

در صورتی که بایع از تسلیم مبیع امتناع نماید، خریدار می‌تواند با توجه به نکات زیر ، الزام وی به تحویل مورد معامله را از دادگاه تقاضا نماید.

داتیکان: تحویل مورد معامله

 

1 – بر اساس قانون مدنی یکی از آثار بیع این است که هنگامی که معامله ای انجام می شود فروشنده باید مورد معامله را به خریدار تحویل دهد. اما گاه اتفاق می‌افتد که فروشنده از تحویل مبیع خودداری می کند. معمولا این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که بعد از معامله قیمت مبیع گران می شود و فروشنده پول بیشتری از خریدار مطالبه می کند. در این حالت خریدار می‌تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد.

2- مبیع ممکن است مال غیر منقول باشد یا منقول باشد.

3- در مورد اموال منقول شورای حل اختلاف یا دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی را دارد.

4- در مورد اموال غیرمنقول نیز شورای حل اختلاف یا دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی را دارد.

5- در مورد اموال منقول هر مدرکی که ثابت کند مبیع متعلق به خریدار است باید ضمیمه دادخواست شود. مانند قرارداد، سند عادی، استشهادیه و ... .

6- در مورد اموال غیرمنقول نیز باید گفت در دست داشتن سند رسمی جهت الزام فروشنده به تحویل مبیع لازم است. اگر فردی بخواهد در مورد اموال غیرمنقول فروشنده را ملزم به تحویل مبیع کند، سند رسمی باید به نام خریدار باشد در غیر این صورت ممکن است خواهان به خواسته خود نرسد. اگر خواهان در چنین وضعیتی قرار دارد بهتر است ابتدا فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید و پس از آن وی را ملزم به تحویل مبیع کند. خواهان می تواند در یک دادخواست نیز هر دو خواسته را مطرح نماید.

7- خواهان در این دادخواست خریدار و خوانده فروشنده می باشد. خواسته نیز الزام فروشنده به تحویل مبیع می باشد.

8- این دعوا مالی می باشد و هزینه دادرسی بر اساس قیمت خواسته تعیین می شود.

9- رای صادره در این دعوا قابل تجدیدنظر است.

10- چنانچه رای به نفع خواهان صادر شود و خوانده به رای عمل نکند خواهان از طریق اجرای احکام می تواند رای را اجرا نماید.

 

  • منبع : www.datikan.com