حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران
21 تیر 1399

حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد. 

داتیکان : مجمع علمی و فرهنگی مجد «حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران» را به قلم دکتر سام محمدی و دکترسیدحسن حسینی مقدم و محسن ولی نیا پاشا منتشر کرد .

 

               

              

 

موضوع اصلی : آیین دادرسی 

موضوع فرعی : آیین دادرسی مدنی 

 

 

 نوبت چاپ: 1

   سال نشر: 1398

تعدادصفحه : 195

کد مجد: 11666

 قیمت: 300000ریال

 

چکیده:

1- مفهوم، مبنا و ماهیت حقوقی واخواهی

2- قلمرو و کیفیت رسیدگی به واخواهی

3- حقوق واخوانده

4- حقوق تأمینی واخوانده

5- حقوق شکلی واخوانده

6- تکالیف واخوانده در مقابل دادگاه

7- تکالیف واخوانده در مقابل واخواه

8- حقوق ماهوی واخوانده

9- كیفیت رسیدگی به واخواهی

 

لینک خرید کتاب : 

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/11666

  • منبع : www.amjadbook.ir