تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت های بدنی
23 تیر 1399

تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت های بدنی

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

داتیکان: مجمع علمی و فرهنگی مجد « تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت های بدنی» را به قلم دکتر حمید ابهری و دکتر محمد قربانی جویباری منتشر کرد . 

 

           

            

 

موضوع اصلی : حقوق مدنی 

موضوع فرعی :مسئولیت مدنی /خسارات مادی و معنوی 

 

 نوبت چاپ: 1

  سال نشر: 1398 

تعدادصفحه : 220

کد مجد: 11509

 قیمت: 290000ریال

 

چکیده :

1- مفهوم و ماهیت دیه

2- مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانه دیگری

3- مفهوم، ارکان، وضعیت و منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی

4-  تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی

5- شیوه پرداخت خسارت توسط صندوق

6- تفاوت‌ تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیت المال

7- حقوق صندوق تامین خسارتهای بدنی

8- موارد و ماهیت بازیافت خسارت توسط صندوق

9- جایگاه صندوق در سلسله مراتب جبران خسارت

 

لینک خرید کتاب : 

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/11509

  • منبع : www.amjadbook.ir