اصلاح قانون دیوان محاسبات بعد از ۲۹ سال 
7 بهمن 1399

اصلاح قانون دیوان محاسبات بعد از ۲۹ سال 

عالی ترین محکمه مالی کشور با قانون ۲۹ سال قبل اداره می‌شود، حالا نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه طرح اصلاح قانون دیوان محاسبات کل کشور به دنبال به روز رسانی آن هستند.

داتیکان: عالی ترین محکمه مالی کشور با قانون ۲۹ سال قبل اداره می‌شود، حالا نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه طرح اصلاح قانون دیوان محاسبات کل کشور به دنبال به روز رسانی آن هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن طرح اصلاح دیوان محاسبات کل کشور منتشر شد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

مقدمه:

قانون فعلی دیوان محاسبات کشور مصوب سال 61 با توجه به الحاقات و اصلاحات انجام شده در سال 70 متعلق است به 29 سال پیش و با گذشت حدود 3 دهه به لحاظ به روزرسانی قانون عالی‌ترین محکمه مالی محاسباتی کشور پیشنهادات ذیل تقدیم می‌گردد:

1- عبارت ذیل به عنوان بند «د» به ماده یک قانون دیوان محاسبات الحاق شود:

د- بیت المال عبارت است از کلیه اموال و وجوه و دارایی‌ها و سهام و سرمایه و تمام حقوق مالی و غیرمالی متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی و سایر وجوه و اموال حاکمیت، منصرف از اینکه در قانون بودجه و پیوست‌های آن احصاء شده یا نشده باشد.

2- عبارت ذیل به انتهای تبصره ماده 2 اضافه شود:

همچنین هر دستگاهی که وجوه دولتی را وصول و اداره می‌کند و می‌بایستی آن را به خزانه واریز نماید و یا شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بانک‌ها و سازمان‌های مشابه و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور خواهند بود. در مورد 49 درصد سهام شرکت‌ها نیز دیوان محاسبات کشور صالح به رسیدگی است.

3- تبصره ذیل ماده 9 قانون دیوان محاسبات کشور به شرح زیر اصلاح شود:

صورت‌های مالی سالانه دیوان محاسبات توسط هیئت 3 نفره کارشناسی منتخب کمیسیون‌های (برنامه و بودجه و محاسبات اصل 90 و حقوقی و قضایی) رسیدگی می‌شود. این هیئت به مثابه حسابرس مستقل و بازرس قانونی موضوع مواد 148 و 149 قانون تجارت بوده و موظف است هرگونه تخلف و تقصیر مدیران دیوان را به کمیسیون‌های مذکور گزارش و هرگونه جرم را به مرجع قضایی اعلام نماید و تداوم خدمت یا برکناری هر یک از ارکان دیوان با رعایت سایر مقررات منوط به نتیجه مفاد این گزارش است و دیوان از لحاظ مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی تابع مقررات عمومی کشور است.

4 - عبارت ذیل بعد از عنوان رئیس دیوان محاسبات به ماده 11 قانون دیوان محاسبات الحاق شود:

تبصره 2- کمیسیون موظف است در گزینش رئیس دیوان محاسبات و دادستان، تحصیلات مرتبط و تجربیات ۲۰ سال خدمت رسمی که حداقل 10 سال آن مالی باشد را برای فرد پیشنهادی لحاظ نماید.

5- تبصره ذیل به ماده 16 قانون دیوان محاسبات الحاق گردد:

تبصره 2- شروط داشتن تحصیلات مرتبط و تجربیات در حوزه مالی و محاسباتی مطروحه در مورد انتخاب رئیس و دادستان بر مستشاران هم مترتب است و حداقل دو سوم از اعضاء هیئت‌های مستشاری باید از میان حسابرسان امین و متدین و کاردان و خوشنام دیوان محاسبات به کمیسیون مربوطه معرفی شوند.

6- تبصره ذیل به ماده 18 قانون الحاق گردد:

تبصره - تأخیر در انتخاب و گزینش رئیس و دادستان و مستشاران دیوان بیش از 3 ماه جایز نبوده و با انقضای مهلت مذکور، ارجاع پرونده و تصمیم‌های متخذه توسط آنان فاقد وجهه قانونی است.

7- تبصره‌های ذیل به ماده 21 قانون دیوان محاسبات اضافه شود:

تبصره 4- دادستان دیوان مکلف است حداکثر مدت 30 روز، پرونده تخلفات ارجاعی به دادسرا را صرفاً تکمیل و با صدور داد خواست جداگانه برای هر یک از خوانندگان به دیوان ارسال دارد و رئیس دیوان مکلف است دادخواست‌های متعدد با موضوع واحد را به یک هیأت سرشماری ارجاع دهد.

تبصره 5- هیچ یک از عوامل دادسرا اعم از داد یاران یا دادستان، حق خروج موضوع گزارش‌های واصله را تحت هیچ عنوان از چرخه رسیدگی نداشته و حق مختومه کردن پروانه را ندارد.

تبصره 6- ختم دعوا به مثابه رأی دعوی است که پس از احراز یا عدم احراز تخلف یا جرم منحصراً در صلاحیت هیئت‌های مستشاری است که عند اللزوم به رعایت بندهای «ط» و «ی» ماده 23 قانون انجام خواهد.

8- تبصره 3 ماده 23 قانون دیوان لغو و تبصره ذیل جایگزین شود:

آراء قابل تجدید نظر هیئت‌های مستشاری پس از ابلاغ قانونی طی یک بار تقاضای تجدید نظر و پس از صدور رأی محکمه، قطعی است و قبول تقاضای بیش از یک بار اعاده دادرسی و تجدید نظر توسط هر کدام از محکومان یا دادسرا، هیئت‌ها و محکمه تجدید نظر، ممنوع است.

9- تبصره 2 ماده 23 به شرح ذیل اصلاح شود:

منظور از تعقیب مرجع قضایی مندرج در تبصره 2 ماده 23 صرفاً تطبیق عنوان مجرمانه احراز شده با قانون موضوعه و اعمال مجازات کیفری و اجرای آن است.

10- عبارت ذیل به انتهای ماده 24 الحاق گردد:

مجلس موظف است با توجه به مفاد حکم بدوی هیئت‌های مستشاری و قطعیت یافته در محکمه تجدید نظر دیوان، تصمیم مقتضی حسب مورد نسبت به سئوال یا استیضاح یا ارجاع به قوه قضائیه اتخاذ نماید.

11- ماده 26 قانون دیوان محاسبات لغو و مفاد آن به شرح ذیل اصلاح گردد:

دادستان دیوان، مسئول اجرای احکام قطعی دیوان بوده و ضمن ابلاغ به محکوم علیه حداکثر ظرف مدت 30 روز باید به مرحله اجرا درآید و با ارسال یک نسخه از رأی صادره به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوطه باید ترتیبی داده شود تا از حضور محکوم علیه در دستگاه اجرایی با توجه به مفاد حکم جلوگیری شود و برای وصول و ایصال وجوه محکوم‌به به خزانه، با ارسال یک نسخه از رأی قطعی به مرجع قضایی مربوط نسبت به جبران جزای نقدی محکوم علیه با رعایت مقررات اجرایی احکام اقدام شود.

12- عبارت ذیل به انتهای تبصره یک ماده 28 اضافه شود:

محکمه تجدید نظر با حضور 3 نفر از مستشاران که سابقه اظهارنظر در رأی مربوطه دارند به عنوان «هیئت منصفه مالی» تشکیل و رأی قطعی مبتنی بر رأی اکثریت این هیئت صادر خواهد شد.

13- ماده 37 قانون دیوان محاسبات لغو و به شرح ذیل اصلاح شود:

تخلفات اداری و مالی و هر گونه تعلل و تقصیر در امر رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء خلاف قانون، رئیس و دادستان و مستشاران دیوان و عدم انجام وظایفی که قانون موظف به اجرای آن بوده‌اند با شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی در کمیته منتخب 15 نفره مرکب از اعضاء کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اصل نود و حقوقی و قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت احراز تخلف، موجب برکناری عضو متخلف هیئت مستشاری توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و برکناری رئیس و دادستان برابر مقررات مربوطه خواهد شد و عنداللزوم عناوین مجرمانه با اعلام کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی اعلام خواهد شد.

14- مواد ذیل به قانون اضافه شود:

ماده 48- رئیس دیوان، دادستان دیوان و معاونت‌ها موظف هستند با استفاده از سامانه موجود و ارتقاء ظرفیت و توسعه شبکه دسترسی آن به اطلاعات مالی دستگاه‌های اجرایی، موجبات حسابرسی را از طریق تبادل بر خط فراهم آورند و هر گونه استخدام جدید قبل از استفاده کامل از ظرفیت شبکه و سامانه «سنا» ممنوع است.

ماده 49- دیوان موظف است در خصوص محکومان، بانک اطلاعاتی جامع راه اندازی نماید و اطلاعات آن را در اختیار قوای سه‌گانه قرار دهد.

مشاوران مالی و حقوقی کمیسیون

  • منبع : www.farsnews.ir

اخبار مرتبط

گفت‌وگو| بی‌توجهی به اصل کلیدی "توبه مجرم" در احکام قضایی صادره توسط قضات/ وقتی توبه احراز نمی‌شود!

5 فروردین 1400
گفت‌وگو| بی‌توجهی به اصل کلیدی

سنگ اندازی برخی بانک‌ها در اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک/ برخورد نظارتی در انتظار متخلفان

27 اسفند 1399
سنگ اندازی برخی بانک‌ها در اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک/ برخورد نظارتی در انتظار متخلفان

وقتی اعتبار سنجی مانع سوءاستفاده از چک می‌شود/تدابیر قانون جدید برای کاهش چک‌های برگشتی چیست؟

25 اسفند 1399
وقتی اعتبار سنجی مانع سوءاستفاده از چک می‌شود/تدابیر قانون جدید برای کاهش چک‌های برگشتی چیست؟

تخت روانچی: ایران هیچ نقشی در حملات راکتی به «عین الاسد» نداشته است

25 اسفند 1399
تخت روانچی: ایران هیچ نقشی در حملات راکتی به «عین الاسد» نداشته است

تیم استیضاح‌کننده ترامپ: مدارک غیرقابل انکار بود

25 بهمن 1399
تیم استیضاح‌کننده ترامپ: مدارک غیرقابل انکار بود

بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ بدون اصلاحات جدی در راه بهارستان/ خبری از تعامل نیست

24 بهمن 1399
بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ بدون اصلاحات جدی در راه بهارستان/ خبری از تعامل نیست

رژیم صهیونیستی درصدد اعمال فشار بر دیوان لاهه از طریق متحدان خود

19 بهمن 1399
رژیم صهیونیستی درصدد اعمال فشار بر دیوان لاهه از طریق متحدان خود

انتقال تجهیزات و نظامیان آمریکایی از پایگاه‌های عراق به سوریه

17 بهمن 1399
انتقال تجهیزات و نظامیان آمریکایی از پایگاه‌های عراق به سوریه

پلوسی خواستار تدابیر امنیتی شدیدتر برای محافظت از کنگره و نمایندگان شد

15 بهمن 1399
پلوسی خواستار تدابیر امنیتی شدیدتر برای محافظت از کنگره و نمایندگان شد

دولت علیرغم تعاملات مجلس، اراده‌ای برای اجرای بودجه اصلاح شده نداشت

15 بهمن 1399
دولت علیرغم تعاملات مجلس، اراده‌ای برای اجرای بودجه اصلاح شده نداشت

دولت اصلاحات بودجه‌ را عملیاتی نمی‌کند/ دولت به دنبال انداختن مشکلات بر دوش مجلس است

15 بهمن 1399
دولت اصلاحات بودجه‌ را عملیاتی نمی‌کند/ دولت به دنبال انداختن مشکلات بر دوش مجلس است

نیروهای انقلابی دنبال مشارکت حداکثری هستند/ اصلاح طلبان برای جدا کردن حساب خود از روحانی مسابقه گذاشته اند

15 بهمن 1399
نیروهای انقلابی دنبال مشارکت حداکثری هستند/ اصلاح طلبان برای جدا کردن حساب خود از روحانی مسابقه گذاشته اند

دولت دو هفته فرصت دارد تا لایحه بودجه را اصلاح کند

14 بهمن 1399
دولت دو هفته فرصت دارد تا لایحه بودجه را اصلاح کند

اردوغان از احتمال تدوین قانون اساسی جدید خبر داد

14 بهمن 1399
اردوغان از احتمال تدوین قانون اساسی جدید خبر داد

کدخدایی : این جناح و آن جناح برای شورای نگهبان فرقی ندارد/ بی طرفیم و به مُرّ قانون عمل می‌کنیم

8 بهمن 1399
کدخدایی : این جناح و آن جناح برای شورای نگهبان فرقی ندارد/ بی طرفیم و به مُرّ قانون عمل می‌کنیم

جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود

5 بهمن 1399
جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود

تورم و کاهش ارزش پول ملی در صورت عدم اصلاح لایحه بودجه سال آینده

5 بهمن 1399
تورم و کاهش ارزش پول ملی در صورت عدم اصلاح لایحه بودجه سال آینده

رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

1 بهمن 1399
رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام می‌دادند، کار قضایی نمی‌کردند

1 بهمن 1399
مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام می‌دادند، کار قضایی نمی‌کردند

طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند

24 دی 1399
طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند