تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

24 مرداد 1395
انتشار دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)

انتشار دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)

اولین شماره دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری) در بهار و تابستان 95 به چاپ رسید

داتیکان: اولین شماره دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری) در بهار و تابستان 95 به همت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به چاپ رسید. مدیر مسئول این نشریه علی محمد فلاح زاده و سردبیر آن محمدجواد شریعت باقری است.

به گزارش داتیکان این دوفصلنامه در جهت تعامل نظام قضایی و نظام حقوقی و تأثیر و تأثر آن دو قبلاً تحت عنوان فصلنامه «نقدرأی» و به شماره مجوز ۲۰۰۱۵/۹۱ به چاپ می‏رسیده است که به جهت تخصصی شدن، به فصلنامه «رویه قضایی» تغییر نام یافت و از ابتدای سال ۱۳۹۵ به سه دوفصلنامه در حوزه های تخصصی حقوق خصوصی، حقوق کیفری و حقوق عمومی تقسیم شد. دوفصلنامه حاضر تنها مجله تخصصی حقوق کیفری در جهت نقد و تحلیل رویه قضایی (حقوق کیفری) است که در کشور در حال چاپ است.

مقالات چاپ شده در اولین شماره این نشریه در ادامه آمده است:

سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۵

 برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه
ص. ۱-۹
(۳۰۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۲۱ دریافت)  
XML رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ
ص. ۱۱-۱۷
(۱۷۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰۶ دریافت)  
XML مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه
ص. ۱۹-۲۱
(۱۶۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰۶ دریافت)  
XML محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی
ص. ۲۳-۲۵
(۱۸۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱۹ دریافت)  
XML رویه ‏های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع
ص. ۲۷-۳۳
(۱۷۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۶۴ دریافت)  
XML محکومیت به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم
ص. ۳۵-۴۳
(۱۰۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰۶ دریافت)  
XML اعتبار امر مختوم
ص. ۴۵-۵۰
(۱۵۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۲۵ دریافت)  
XML محکومیت به اتهام کشیدن بخیه کودک توسط پزشک
ص. ۵۱-۵۸
(۲۱۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۶۴ دریافت)  
XML «قرار احاله»؛ ابداعی نادرست
ص. ۵۹-۸۰
(۹۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰۲ دریافت)  
XML نظریه کارشناسی در امور کیفری، «طریقیت یا موضوعیت»
ص. ۸۱-۹۳
(۱۶۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱۳ دریافت)  
XML محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول
ص. ۹۵-۱۰۱
(۱۷۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۳۶ دریافت)  
XML ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، «از حضور صرف تا کنش فعالانه»
ص. ۱۰۳-۱۰۹
(۱۵۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰۵ دریافت)

 

  • منبع : http://www.ujsas.ac.ir/
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32