اخطار تخلیه شستا به فدراسیون فوتبال و پرسپولیس
21 تیر 1400

اخطار تخلیه شستا به فدراسیون فوتبال و پرسپولیس

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با ارسال اظهارنامه قضایی به فدراسیون فوتبال خواستار پرداخت اجاره بها بابت تصرف ساختمان حال حاضر این فدراسیون شده است.

تسنیم نوشت: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با ارسال اظهارنامه قضایی به فدراسیون فوتبال خواستار پرداخت اجاره بها بابت تصرف ساختمان حال حاضر این فدراسیون شده است.

فدراسیون فوتبال در زمان ریاست مهدی تاج و در آبان ماه ۱۳۹۸ بابت پرداخت بخشی از قرارداد مارک ویلموتس از شستا دو میلیون یورو قرض گرفت و بابت آن چک ضمانتی را به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ به این شرکت داد. پس از پرداخت نشدن این بدهی، شستا با اقدامات قضایی سند ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس -که به نام فدراسیون فوتبال بود- را به نام خود کرد تا به این شکل طلبش از فدراسیون فوتبال را تسویه کند.

سند تک برگ ساختمان فدراسیون فوتبال در نهایت ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ به نام شستا شد و این اقدام درباره سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس هم صورت گرفت، اما ماجراهای فدراسیون فوتبال و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) پایان ندارد و حالا این شرکت پس از مصادره ساختمان فدراسیون درخواست پرداخت اجاره بهای آن را کرده است.

محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شستا اخیراً و به تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ نامه‌ای برای فدراسیون فوتبال ارسال کرده تا آنها طبق قانون اجاره بهای این ساختمان را که در تصرف دارند، پرداخت کنند. مدیرعامل شستا حتی اقدامات حقوقی لازم را در این خصوص انجام داده است و با ارسال اظهارنامه قضایی به فدراسیون فوتبال خواستار پرداخت اجاره بهای ساختمان شده و در غیر این صورت خواستار تخلیه آن است.

در اظهارنامه قضایی ارسالی که اظهار کننده شرکت تأمین اجتماعی شستا بوده و مخاطب آن فدراسیون فوتبال قرار گرفته، آمده است:

«مخاطب محترم

با سلام

با استناد به ماده ۱۵۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮارد ذﯾﻞ رﺳﻤﺎً و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم می‌گردد
ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۵۱۳/۷۸۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ سازمان بازرسی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری تأمین اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺷﺴﺘﺎ) ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻨﺎد مالکیت شماره ۲۸۷۰۰۰ و ۲۶۹۳۴۴ مالک پلاک‌های ثبتی ۶۲۸۸ و ۲۲۴۴۸ هر دو فرعی از ۷۰ اصلی می‌باشد. لذا ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ارسال و ابلاغ این اظهارنامه نسبت به پرداخت اﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ اﯾﺎم ﺗﺼﺮف از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎیه‌گذاری ﺗأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت کلیه ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺒﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».

نکته جالب اینجاست با اینکه شستا در اظهارنامه خود فدراسیون فوتبال را مخاطب قرار داده، اما اقدام قضایی درباره ساختمان باشگاه پرسپولیس هم صورت گرفته است، چراکه طبق اسناد صادر شده ساختمان فدراسیون فوتبال که به نام شستا شده پلاک ثبتی‌اش ۶۲۸۸ است و ساختمان باشگاه پرسپولیس هم با پلاک ثبتی ۲۲۴۴۸ در اداره ثبت اسناد شناخته می‌شود. با این حال شستا از این جهت فقط فدراسیون فوتبال را مخاطب قرار داده و نامی از باشگاه پرسپولیس در میان نیست که این شرکت فدراسیون فوتبال را در این پرونده مقابل خود می‌بینید و همچنین سه دانگ باقیمانده سند باشگاه پرسپولیس به نام فدراسیون فوتبال است.

بر این اساس، طبق اظهارنامه ارسالی در صورتی که فدراسیون فوتبال اجاره بهای این دو ساختمان را از تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ به شرکت شستا پرداخت نکند، این شرکت می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی حکم تخلیه ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس را دریافت کند.

باید دید واکنش فدراسیون فوتبال در این مورد چیست و آیا تاکنون اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته است یا نه، چراکه این وضعیت می‌تواند برای فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس نگران‌کننده باشد.

در زیر می‌توانید تصویر مربوط به این اظهارنامه که به دست فدراسیون فوتبال رسیده است را مشاهده کنید:

اخطار تخلیه شستا به فدراسیون فوتبال و پرسپولیس

  • منبع :

  اخبار مرتبط

  غلامرضا رفیعی: طرح مجلس درباره ممنوعیت خرید بازیکن خارجی اگرچه غیرمعمول، اما خلاف قانون نیست

  26 بهمن 1399
  غلامرضا رفیعی: طرح مجلس درباره ممنوعیت خرید بازیکن خارجی اگرچه غیرمعمول، اما خلاف قانون نیست

  دموکرات‌ها به دنبال حذف همیشگی ترامپ از سیاست در آمریکا هستند

  23 دی 1399
  دموکرات‌ها به دنبال حذف همیشگی ترامپ از سیاست در آمریکا هستند

  پرسپولیس خطایی مرتکب نشده است / تیم پرسپولیس هنوز شکایتی دریافت نکرده است

  15 مهر 1399
  پرسپولیس خطایی مرتکب نشده است / تیم پرسپولیس هنوز شکایتی دریافت نکرده است

  تنها راه بازگشت میزبانی نمایندگان فوتبال ایران به شرایط عادی + ویدیو

  25 شهریور 1399
  تنها راه بازگشت میزبانی نمایندگان فوتبال ایران به شرایط عادی + ویدیو

  محرومیت استقلال و پرسپولیس از حق میزبانی، قانونی یا غیر قانونی؟؟؟ + ویدیو

  22 شهریور 1399
  محرومیت استقلال و پرسپولیس از حق میزبانی، قانونی یا غیر قانونی؟؟؟ + ویدیو

  حقوق و وظایف موجر و مستاجر + ویدیو

  16 شهریور 1399
  حقوق و وظایف موجر و مستاجر + ویدیو

  اشتباهات متداول در اجاره مسکن + ویدیو

  1 شهریور 1399
  اشتباهات متداول در اجاره مسکن + ویدیو

   روسای فدراسیون‌ها باید دست از خودکامگی بردارند / روسای فدراسیون در مقابل حاکمیت و خود فدراسیون مسئولیت دارند 

  29 مرداد 1399
   روسای فدراسیون‌ها باید دست از خودکامگی بردارند / روسای فدراسیون در مقابل حاکمیت و خود فدراسیون مسئولیت دارند 

  قرارداد ویلموتس + ویدیو

  29 مرداد 1399
  قرارداد ویلموتس + ویدیو

  بررسی ابعاد حقوقی محرومیت باشگاه های فوتبال ایران از میزبانی در مسابقات لیگ قهرمانی آسیا

  13 بهمن 1398
  بررسی ابعاد حقوقی محرومیت باشگاه های فوتبال ایران از میزبانی در مسابقات لیگ قهرمانی آسیا

  نشست علمی با موضوع «تخليه ملک تجاری قبل و بعد از تصويب قانون سال ٧٦»

  3 بهمن 1398
  نشست علمی با موضوع «تخليه ملک تجاری قبل و بعد از تصويب قانون سال ٧٦»

  نشست علمی با موضوع «تخليه ملک تجاری قبل و بعد از تصويب قانون سال ٧٦»

  4 بهمن 1398
  نشست علمی با موضوع «تخليه ملک تجاری قبل و بعد از تصويب قانون سال ٧٦»

  دادخواست تخلیه ملک

  2 آذر 1398
  دادخواست تخلیه ملک

  سومین همایش بین المللی فوتبال کلینیک (مسئولیت ها و الزامات حقوقی در فوتبال )

  4 آبان 1398
  سومین همایش بین المللی فوتبال کلینیک (مسئولیت ها و الزامات حقوقی در فوتبال )

  کپی‌های برنامه۹۰ درفصل جدید فوتبال؛ میثاقی در تهران، مزدک در لندن!

  19 مرداد 1398
  کپی‌های برنامه۹۰ درفصل جدید فوتبال؛ میثاقی در تهران، مزدک در لندن!

  بازشدن پای فساد در قراردادهای میلیاردی بازیکنان فوتبال به مجلس

  19 تیر 1398
  بازشدن پای فساد در قراردادهای میلیاردی بازیکنان فوتبال به مجلس

  اطلاعیه فدراسیون در مورد فساد اخیر

  5 تیر 1398
  اطلاعیه فدراسیون در مورد فساد اخیر

  وزیر بازرگانی بدهکاران شستا را تهدید کرد

  11 خرداد 1398
  وزیر بازرگانی بدهکاران شستا را تهدید کرد

  می‌خواهند اموال کارگران و بازنشستگان را در شستا واگذار کنند

  19 اسفند 1397
  می‌خواهند اموال کارگران و بازنشستگان را در شستا واگذار کنند

  چگونه سیما در خودش غرق می‌شود

  9 بهمن 1397
  چگونه سیما در خودش غرق می‌شود