کدگذاری مشاغل بر اساس نظام بین المللی طبقه بندی مشاغل و حرفه ها

تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

10 اسفند 1394

کدگذاری مشاغل بر اساس نظام بین المللی طبقه بندی مشاغل و حرفه ها

نمایندگان طی بررسی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، با طبقه بندی حرفه‌ها و مشاغل براساس آخرین نظام بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌ها مصوب 2008 سازمان جهانی کار، موافقت نمودند. 

امروز صحن علنی مجلس شاهد بررسی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی توسط نمایندگان بود. در این طرح دولت موظف به تهیه چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی شد.

نمایندگان در جریان بررسی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی با مواد 7، 8، 9 و 10 به ترتیب درباره تهیه چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی، سطوح صلاحیت حرفه‌ای ملی، تضمین کیفیت در نظام آموزش و تربیت فنی و تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون موافقت کردند.

براساس ماده 7 طرح مذکور؛ دولت موظف است با توجه به موارد ذیل چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی را تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند:

1- طراحی چارچوب صلاحیت حرفه‌ای باید مبتنی بر شایستگی‌های حرفه‌ای شامل شایستگی‌های فنی، غیرفنی از قبیل اخلاق حرفه‌ای و شایستگی‌های عمومی باشد. شایستگی‌های حرفه‌ای باید براساس مجموعه‌ای منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر کارهای درون یک حرفه تدوین گردد. این طراحی باید تا بالاترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حرفه‌ها و براساس نظام طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌های کشور انجام شود.

2- کدگذاری حرفه‌ها و مشاغل باید براساس آخرین نظام بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌ها مصوب 2008 سازمان جهانی کار انجام گیرد.

3- توسعه حرفه‌ای در چارچوب صلاحیت‌ حرفه‌ای ملی باید زمینه تحرک‌پذیری افقی و عمودی در گروه‌های بزرگ شغلی تا سطوح بالا را فراهم آورد و سنجش یادگیری مادام‌العمر را امکانپذیر نماید.

4- تدوین و تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی و شایستگی حرفه باید براساس چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام شود.

5- مدارک و گواهینامه‌ها در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی باید مبتنی بر چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی اعطا گردد.

 

موافقت با ماده 8 طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که براساس آن سطوح صلاحیت حرفه‌ای ملی هشت سطح از دیگر مصوبات بهارستان نشینان بود، که عبارت است از:

 

سطح 1- سطح کارگر ساده

سطح 2- سطح کارگر ماهر

سطح 3- سطح کمک‌کاردان حرفه‌ای از قبیل کمک تکنسین

سطح 4- سطح کاردان حرفه‌ای از قبیل تکنسین

سطح 5- سطح کاردان ارشد حرفه‌ای از قبیل کمک مهندس

سطح 6- سطح کارشناس حرفه‌ای از قبیل مهندس حرفه‌ای

سطح 7- سطح کارشناس ارشد حرفه‌ای از قبیل مهندس ارشد حرفه‌ای

سطح 8- سطح دکترای حرفه‌ای

 

ماده 9 طرح مذکور نیز مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت که  براساس این ماده؛ تضمین کیفیت در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی براساس چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام می‌پذیرد. به منظور سنجش و تشخیص شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای و شغلی، مراکز ملی سنجش زیرنظر نهاد ملی و با مشارکت نظام‌های حرفه‌ای تشکیل می‌گردد. مدارک صلاحیت حرفه‌ای و گواهینامه‌های شایستگی شغلی توسط این مرکز اعطا می‌گردد.

براساس تبصره این ماده؛ صلاحیت و شایستگی مجریان آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی توسط مرکز ملی سنجش تعیین می‌شود.

ماده 10 طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز آخرین ماده ای بود که مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب نمایندگان رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

  • منبع : مؤسسه حقوقی داتیکان