چرا به تقاضا کنندگان وام های کلان سخت نمی گیرند

رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

12 اسفند 1394

چرا به تقاضا کنندگان وام های کلان سخت نمی گیرند

بانک ها باید در دریافت وثایق و ضامن در تسهیلات خرد، شرایط راحت تری را برای مشتریان در نظر بگیرند.

اعطای وام های خرد

ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک ها در تسهیلات خرد، شرایط سختی برای مشتریان در نظر می گیرند، گفت:نحوه دریافت وام های خرد توسط مشتریان باید تسهیل شود و بانک ها باید در دریافت وثایق و ضامن در تسهیلات خرد، شرایط راحت تری را برای مشتریان در نظر بگیرند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی بانک‌ها در قبال پرداخت تسهیلات خرد از مشتریان ضامن کارمند رسمی دولتی با فیش حقوق و گواهی کسر از حقوق و سایر موارد را مطالبه می‌کنند، افزود: بانک مرکزی باید به بانک‌ها تاکید کند که در تسهیلات خرد به جای دو ضامن تنها یک ضامن معتبر کافی است.

وی با اشاره به خوش حسابی وام گیرنندگان خرد، یادآور شد:مردم در بازپرداخت تسهیلات خرد به ایفای تعهداتشان متعهدهستند و نسبت به بازپرداخت اقدام می کنند.

اعطای وام های کلان

فتحی پور با اشاره به اینکه گاهی برخی بانک ها از مشتریان درخواست کننده تسهیلات کلان، وثایق سنگین و ضامن معتبر تقاضا نمی کنند، ادامه داد: براساس آئین نامه های بانک مرکزی، تعیین نحوه و نوع اخذ وثایق و همچنین ضامن در قبال دریافت تسهیلات برعهده هیات مدیره بانک‌ها است و خود بانک‌ها در این زمینه تصمیم گیری می‌کنند، چگونه است که برخی از آنها مشتریان تقاضاکننده وام های خرد وثایق سنگین درخواست می کنند، اما برای مشتریان تسهیلات کلان شرایط سختی در نظر نمی گیرند؟

 

  • منبع : داتیکان