شورای نگهبان  لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل بین‌المللی  را تایید کرد.
17 اسفند 1394

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل بین‌المللی را تایید کرد.

  شورای نگهبان لایحه تاسیس دالان حمل ونقل بین المللی بین ایران و 4کشورکشور عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان  را مغایر  شرع وقانون اساسی ندانست

 

این لایحه که با هدف برقراری پیوند متسحکم تر بین دولتها و مردم منطقه ، ایجاد در آمد و اشتغالزایی ،ارتقای جایگاه گذری (ترانزیتی )ایران درمنطقه و جذب سرمایه گذاری خارجی و بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری(راه و شهرسازی)  بیشتربه تصویب هئیت وزیران رسیده و ازسوی رئیس جمهور  بر اساس شرایط عمومی موافقتنامه؛مفاد این موافقتنامه امور حمل و نقل و گذر بین‌المللی کالا و مسافر از طریق قلمرو کشورهای طرفهای متعاهد به وسیله هر یک از شیوه‌های حمل و نقل (زمینی و دریایی) در طول مسیرهای تصویب شده از طرف شورای هماهنگی که طبق ماده (9) این موافقتنامه تشکیل شده است را تنظیم می‌کند.

بر این اساس مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد برای اجرای این موافقتنامه، به شرح زیر خواهند بود:

ـ در جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی

ـ در سلطان‌نشین عمان: وزارت حمل و نقل و ارتباطات

ـ در دولت قطر: وزارت امور خارجه ـ همکاریهای بین‌المللی

ـ در ترکمنستان: وزارت حمل و نقل ریلی، وزارت حمل و نقل موتوری و خدمات دولتی دریانوردی و حمل و نقل رودخانه‌ای

ـ در جمهوری ازبکستان: وزارت روابط اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری و تجارت، آژانس حمل و نقل رودخانه‌ای و وسایل نقلیه ازبکستان، شرکت ریلی سهامی عام «راه‌آهن ازبکستان»

 این موافقتنامه حقوق و تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد در قبال موافقتنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی که عضو آن هستند از جمله موارد منعقده بین طرفهای متعاهد را نقض نخواهد کرد.

اهداف موافقتنامه

 بر اساس این موافقتنامه طرفهای متعاهد موارد زیر را انجام خواهند داد:

1ـ ایجاد دالان حمل و نقلی قابل اعتماد به منظور گذر و حمل و نقل منظم کالا و مسافر بین کشورهای آسیای مرکزی و بنادر خلیج‌فارس و دریای عمان و صادرات ـ واردات کالا از طریق دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

2ـ افزایش سرعت حمل و نقل کالا و مسافر با هدف بهینه‌سازی هزینه‌های حمل

3ـ افزایش کارآیی استفاده از توان حمل و نقلی و گذری طرفهای متعاهد

4ـ جذب کالاهای گذری کشورهای دیگر از طریق دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

5 ـ افزایش اثربخشی روابط حمل و نقلی به منظور تنظیم حمل و نقل و گذر کالا و مسافر از قلمرو طرفهای متعاهد

6 ـ تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی با استفاده از حمل و نقل دریایی و زمینی از طریق دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

7ـ تأمین امنیت سفر و اجرای استانداردهای بین‌المللی ایمنی درخصوص حمل و نقل و گذر کالا و مسافر و نیز حفاظت محیط‌زیست طبق استانداردهای بین‌المللی

8 ـ ایجاد شرایط برابر و غیرتبعیض‌آمیز برای تأمین‌کنندگان تمامی شیوه‌های خدمات حمل و نقل

9ـ ساده‌سازی و هماهنگ کردن اسناد رسمی و مراحل حاکم حمل و نقل و گذر بین‌المللی کالا و مسافر طبق موافقتنامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی موجود

 توسعه تسهیلات برای حمل و نقل و گذر بین‌المللی کالا و مسافر

1ـ طرفهای متعاهد در حین اجرای این موافقتنامه، طبق قوانین ملی خود تسهیلات مؤثر در زمینه حمل و نقل و گذر بین‌المللی کالا و مسافر از طریق قلمرو کشور خود را فراهم خواهند کرد.

2ـ هر طرف متعاهد طبق قوانین ملی خود، صدور روادید به اتباع طرفهای دیگر، شاغل در امر حمل و نقل و گذر بین‌المللی را تسهیل خواهدکرد.

 قواعد حاکم بر حمل و نقل کالاهای خطرناک، ممنوعه و یا دارای استفاده دوگانه

براساس این موافقتنامه ،حمل و نقل یا گذر کالاهای خطرناک یا ممنوعه یا دارای استفاده دوگانه، از طریق قلمرو یک طرف متعاهد، بدون أخذ مجوز قبلی از آن طرف متعاهد ممنوع است ، طرفهای متعاهد این کالاها را که توسط کارگروه پیگیری که طبق ماده (10) این موافقتنامه تشکیل شده است، در پروتکل الحاقی گردآوری و از سوی شورای هماهنگی اطلاع‌رسانی خواهد شد، مشخص خواهند کرد.

قواعد حاکم بر حمل و نقل کالاهای فاسدشدنی

طرفهای متعاهد گذر کالاهای فاسدشدنی در حین عبور از مرزهای طرفهای متعاهد را بدون هرگونه تأخیر غیرموجه، تسریع و تسهیل خواهند کرد.

 مالیاتها و عوارض

1ـ طرفهای متعاهد بهینه‌سازی عوارض، مالیاتها و دیگر حقوق دولتی، از جمله هزینه‌های ناشی از خدمات ارائه شده برای کالاهای گذری را صرفنظر از ماهیت یا هدف آنها پیگیری خواهند کرد.

2ـ هزینه‌های ناشی از خدمات ارائه شده توسط تأمین‌کنندگان خدمات می‌تواند در مورد کالاهای گذری وضع گردد.

3ـ شورای هماهنگی با ایجاد ساز و کاری به منظور بهینه‌سازی میزان هزینه‌ها، عوارض و مالیاتها موافقت خواهد نمود.

 شورای هماهنگی

1ـ طرفهای متعاهد به منظور اجرای این موافقتنامه، شورای هماهنگی را با مسئولیت های زیر تشکیل خواهند داد:

الف ـ تنظیم موضوعات مربوط به اعمال و اجرای این موافقتنامه؛

ب ـ بررسی موضوعات اقتصادی، سازمانی، فنی و حقوقی مربوط به ایجاد دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

پ ـ تدوین پیشنهادهای مربوط به افزایش جریان گذر کالا و افزایش جذابیت دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

ت ـ تصویب مسیرهای دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

ث ـ تهیه پیشنهادهایی به منظور بهینه‌سازی هزینه‌های حمل و نقل و گذر کالا و مسافر از طریق دالان حمل و نقل و گذر بین‌‍‌المللی با استفاده گسترده از حمل و نقل چندوجهی

2ـ شورای هماهنگی اولین نشست خود را ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به منظور تنظیم قواعد و رویه‌های شورا و نیز تعیین نحوه عملکرد کارگروه پیگیری برگزار خواهدشد.

3ـ شورای هماهنگی حداقل سالی یک بار یا بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، به طور متناوب براساس حروف الفبای انگلیسی، در قلمروی طرفهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد.

کارگروه پیگیری

1ـ طرف های متعاهد ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، کارگروه پیگیری متشکل از نمایندگان خود را تشکیل خواهند داد. این کارگروه سه ماه پس از تشکیل، به منظور ساماندهی کار خود جلسه‌ای را برگزار خواهد نمود.

2ـ کارگروه پیگیری، دارای وظایف زیراست:

الف ـ تعیین مسیرهای دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

ب ـ تهیه مطالعات پیرامون مالیاتها، هزینه‌ها و تعرفه‌هایی که در حال حاضر در بنادر و نقاط مرزی توسط هر طرف متعاهد وضع شده و ارائه پیشنهادهایی به منظور افزایش جذابیت دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

پ ـ تهیه مطالعات مربوط به ایجاد تسهیلات حمل و نقل کالا از طریق قلمرو طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن قرنطینه دامی و نباتی و نیز کالاهای ممنوعه و دارای محدودیت

ت ـ تهیه پیشنهادهایی در جهت تحقق اهداف این موافقتنامه به نحوی که با قوانین ملی هر طرف متعاهد مغایرت نداشته باشد

ث ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس برنامه‌ها و پروتکل‌های مرتبط با این موافقتنامه

ج ـ تهیه پیشنهادهایی برای هماهنگ‌سازی سیاستهای حمل و نقلی و گذری با هدف توسعه دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی، پایانه‌ها، تأسیسات و زیرساختهای ضروری (بنادر و نقاط مرزی)

چ ـ تهیه پیشنهادهایی به منظور افزایش جریان کالاهای گذری از طریق دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

ح ـ تهیه گزارشهای ادواری و جامع درخصوص پیشرفت اجرای این موافقتنامه

 حل و فصل اختلافات

1ـ هرگونه اختلاف بین هر یک از طرفهای متعاهد، ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مذاکره بین طرفهای ذی‌ربط حل و فصل خواهد شد.

2ـ چنانچه طرفهای ذی‌ربط در اختلاف، ظرف نه ماه از شروع مذاکرات به توافقی دست نیابند، اختلاف به شورای هماهنگی ارجاع خواهد شد.

3ـ چنانچه شورای هماهنگی نتواند اختلاف را ظرف یک سال از زمان ارجاع اختلاف به شورا حل و فصل نماید، اختلاف از طریق داوری حل و فصل خواهد گردید. طرفهای اختلاف درخصوص شیوه داوری توافق خواهندکرد.

 الحاق

1ـ این موافقتنامه برای الحاق هر کشوری، مفتوح خواهد بود.

2ـ هر کشوری که قصد الحاق به این موافقتنامه را داشته باشد، کشور امین اسناد را از قصد خود برای الحاق آگاه خواهد نمود. کشور امین اسناد، مراتب را به طرفهای مؤسس جهت بررسی، اعلام خواهد کرد.

 

3ـ این موافقتنامه سی روز پس از آن که کشور امین اسناد آخرین تأییدیه مکتوب طرف مؤسس را دریافت نماید برای کشور ملحق‌شونده لازم‌الاجراء خواهد شد.

 کشور امین اسناد

ترکمنستان کشور امین اسناد این موافقتنامه خواهد بود. کشور امین اسناد، نسخه‌های تصدیق شده این موافقتنامه را به طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمود. کشور امین اسناد، طرفهای متعاهد را از الحاق سایر کشورها به این موافقتنامه و کناره‌گیری از این موافقتنامه، مطلع خواهد کرد.

 

 اصلاحات

این موافقتنامه می‌تواند پس از تصویب تمام طرفهای متعاهد، اصلاح شود. تمامی اصلاحات پس از امضاء تمامی طرفهای متعاهد، جزء لاینفک این موافقتنامه خواهند شد.

 لازم‌الاجراء شدن

این موافقتنامه پس از گذشت سی روز از تاریخ ارائه اطلاعیه کتبی آخرین طرف مؤسس به کشور امین اسناد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تصویب یا تکمیل تمامی تشریفات قانونی لازم برای لازم‌الاجراء شدن آن، لازم‌الاجراء خواهد شد. کشور امین اسناد، طرفهای دیگر را از اطلاعیه‌های مزبور آگاه خواهدکرد.

 

 اعتبار

1ـ این موافقتنامه به مدت ده سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن معتبر باقی خواهد ماند.

2ـ هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با آگاه نمودن کشور امین اسناد از قصد خود مبنی بر کناره‌گیری از این موافقتنامه به صورت کتبی، حداقل شش ماه قبل از تاریخ کناره‌گیری، از این موافقتنامه کناره‌گیری کند.

3ـ این موافقتنامه می‌تواند با موافقت تمام طرفهای مؤسس برای دوره زمانی مشابه تمدید شود.

این موافقتنامه در عشق‌آباد در تاریخ 5 اردیبهشت 1390 هجری شمسی، برابر با 21 جمادی‌الاول 1432 هجری قمری، برابر با 25 آوریل 2011 میلادی در یک نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی، ازبکی، ترکمنی، روسی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان هستند، امضاء شد. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

برای گواهی مراتب بالا، نمایندگان طرفهای متعاهد که از سوی رؤسای دولت های خود مجاز هستند، این موافقتنامه را امضاء کردند.

 

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت سلطان‌نشین عمان

از طرف دولت قطر

از طرف دولت ترکنستان

از طرف دولت جمهوری ازبکستان برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد و نمایندگان ملت نیز در تاریخ 22/10/1394 آن را به تصویب رسانده و برای طی مراحل قانونی؛ لایحه را تقدیم شورای نگهبان کردند ودر نهایت شورای نگهبان با بررسی لایحه مهر تایید خود را بر آن زد و این لایحه را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست.

بر اساس شرایط عمومی موافقتنامه؛مفاد این موافقتنامه امور حمل و نقل و گذر بین‌المللی کالا و مسافر از طریق قلمرو کشورهای طرفهای متعاهد به وسیله هر یک از شیوه‌های حمل و نقل (زمینی و دریایی) در طول مسیرهای تصویب شده از طرف شورای هماهنگی که طبق ماده (9) این موافقتنامه تشکیل شده است را تنظیم می‌کند.

بر این اساس مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد برای اجرای این موافقتنامه، به شرح زیر خواهند بود:

ـ در جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی

ـ در سلطان‌نشین عمان: وزارت حمل و نقل و ارتباطات

ـ در دولت قطر: وزارت امور خارجه ـ همکاریهای بین‌المللی

ـ در ترکمنستان: وزارت حمل و نقل ریلی، وزارت حمل و نقل موتوری و خدمات دولتی دریانوردی و حمل و نقل رودخانه‌ای

ـ در جمهوری ازبکستان: وزارت روابط اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری و تجارت، آژانس حمل و نقل رودخانه‌ای و وسایل نقلیه ازبکستان، شرکت ریلی سهامی عام «راه‌آهن ازبکستان»

 این موافقتنامه حقوق و تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد در قبال موافقتنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی که عضو آن هستند از جمله موارد منعقده بین طرفهای متعاهد را نقض نخواهد کرد.

اهداف موافقتنامه

 بر اساس این موافقتنامه طرفهای متعاهد موارد زیر را انجام خواهند داد:

1ـ ایجاد دالان حمل و نقلی قابل اعتماد به منظور گذر و حمل و نقل منظم کالا و مسافر بین کشورهای آسیای مرکزی و بنادر خلیج‌فارس و دریای عمان و صادرات ـ واردات کالا از طریق دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

2ـ افزایش سرعت حمل و نقل کالا و مسافر با هدف بهینه‌سازی هزینه‌های حمل

3ـ افزایش کارآیی استفاده از توان حمل و نقلی و گذری طرفهای متعاهد

4ـ جذب کالاهای گذری کشورهای دیگر از طریق دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

5 ـ افزایش اثربخشی روابط حمل و نقلی به منظور تنظیم حمل و نقل و گذر کالا و مسافر از قلمرو طرفهای متعاهد

6 ـ تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی با استفاده از حمل و نقل دریایی و زمینی از طریق دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

7ـ تأمین امنیت سفر و اجرای استانداردهای بین‌المللی ایمنی درخصوص حمل و نقل و گذر کالا و مسافر و نیز حفاظت محیط‌زیست طبق استانداردهای بین‌المللی

8 ـ ایجاد شرایط برابر و غیرتبعیض‌آمیز برای تأمین‌کنندگان تمامی شیوه‌های خدمات حمل و نقل

9ـ ساده‌سازی و هماهنگ کردن اسناد رسمی و مراحل حاکم حمل و نقل و گذر بین‌المللی کالا و مسافر طبق موافقتنامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی موجود

 توسعه تسهیلات برای حمل و نقل و گذر بین‌المللی کالا و مسافر

1ـ طرفهای متعاهد در حین اجرای این موافقتنامه، طبق قوانین ملی خود تسهیلات مؤثر در زمینه حمل و نقل و گذر بین‌المللی کالا و مسافر از طریق قلمرو کشور خود را فراهم خواهند کرد.

2ـ هر طرف متعاهد طبق قوانین ملی خود، صدور روادید به اتباع طرفهای دیگر، شاغل در امر حمل و نقل و گذر بین‌المللی را تسهیل خواهدکرد.

 قواعد حاکم بر حمل و نقل کالاهای خطرناک، ممنوعه و یا دارای استفاده دوگانه

براساس این موافقتنامه ،حمل و نقل یا گذر کالاهای خطرناک یا ممنوعه یا دارای استفاده دوگانه، از طریق قلمرو یک طرف متعاهد، بدون أخذ مجوز قبلی از آن طرف متعاهد ممنوع است ، طرفهای متعاهد این کالاها را که توسط کارگروه پیگیری که طبق ماده (10) این موافقتنامه تشکیل شده است، در پروتکل الحاقی گردآوری و از سوی شورای هماهنگی اطلاع‌رسانی خواهد شد، مشخص خواهند کرد.

قواعد حاکم بر حمل و نقل کالاهای فاسدشدنی

طرفهای متعاهد گذر کالاهای فاسدشدنی در حین عبور از مرزهای طرفهای متعاهد را بدون هرگونه تأخیر غیرموجه، تسریع و تسهیل خواهند کرد.

 مالیاتها و عوارض

1ـ طرفهای متعاهد بهینه‌سازی عوارض، مالیاتها و دیگر حقوق دولتی، از جمله هزینه‌های ناشی از خدمات ارائه شده برای کالاهای گذری را صرفنظر از ماهیت یا هدف آنها پیگیری خواهند کرد.

2ـ هزینه‌های ناشی از خدمات ارائه شده توسط تأمین‌کنندگان خدمات می‌تواند در مورد کالاهای گذری وضع گردد.

3ـ شورای هماهنگی با ایجاد ساز و کاری به منظور بهینه‌سازی میزان هزینه‌ها، عوارض و مالیاتها موافقت خواهد نمود.

 شورای هماهنگی

1ـ طرفهای متعاهد به منظور اجرای این موافقتنامه، شورای هماهنگی را با مسئولیت های زیر تشکیل خواهند داد:

الف ـ تنظیم موضوعات مربوط به اعمال و اجرای این موافقتنامه؛

ب ـ بررسی موضوعات اقتصادی، سازمانی، فنی و حقوقی مربوط به ایجاد دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

پ ـ تدوین پیشنهادهای مربوط به افزایش جریان گذر کالا و افزایش جذابیت دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

ت ـ تصویب مسیرهای دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

ث ـ تهیه پیشنهادهایی به منظور بهینه‌سازی هزینه‌های حمل و نقل و گذر کالا و مسافر از طریق دالان حمل و نقل و گذر بین‌‍‌المللی با استفاده گسترده از حمل و نقل چندوجهی

2ـ شورای هماهنگی اولین نشست خود را ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به منظور تنظیم قواعد و رویه‌های شورا و نیز تعیین نحوه عملکرد کارگروه پیگیری برگزار خواهدشد.

3ـ شورای هماهنگی حداقل سالی یک بار یا بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، به طور متناوب براساس حروف الفبای انگلیسی، در قلمروی طرفهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد.

کارگروه پیگیری

1ـ طرف های متعاهد ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، کارگروه پیگیری متشکل از نمایندگان خود را تشکیل خواهند داد. این کارگروه سه ماه پس از تشکیل، به منظور ساماندهی کار خود جلسه‌ای را برگزار خواهد نمود.

2ـ کارگروه پیگیری، دارای وظایف زیراست:

الف ـ تعیین مسیرهای دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

ب ـ تهیه مطالعات پیرامون مالیاتها، هزینه‌ها و تعرفه‌هایی که در حال حاضر در بنادر و نقاط مرزی توسط هر طرف متعاهد وضع شده و ارائه پیشنهادهایی به منظور افزایش جذابیت دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

پ ـ تهیه مطالعات مربوط به ایجاد تسهیلات حمل و نقل کالا از طریق قلمرو طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن قرنطینه دامی و نباتی و نیز کالاهای ممنوعه و دارای محدودیت

ت ـ تهیه پیشنهادهایی در جهت تحقق اهداف این موافقتنامه به نحوی که با قوانین ملی هر طرف متعاهد مغایرت نداشته باشد

ث ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس برنامه‌ها و پروتکل‌های مرتبط با این موافقتنامه

ج ـ تهیه پیشنهادهایی برای هماهنگ‌سازی سیاستهای حمل و نقلی و گذری با هدف توسعه دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی، پایانه‌ها، تأسیسات و زیرساختهای ضروری (بنادر و نقاط مرزی)

چ ـ تهیه پیشنهادهایی به منظور افزایش جریان کالاهای گذری از طریق دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی

ح ـ تهیه گزارشهای ادواری و جامع درخصوص پیشرفت اجرای این موافقتنامه

 حل و فصل اختلافات

1ـ هرگونه اختلاف بین هر یک از طرفهای متعاهد، ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مذاکره بین طرفهای ذی‌ربط حل و فصل خواهد شد.

2ـ چنانچه طرفهای ذی‌ربط در اختلاف، ظرف نه ماه از شروع مذاکرات به توافقی دست نیابند، اختلاف به شورای هماهنگی ارجاع خواهد شد.

3ـ چنانچه شورای هماهنگی نتواند اختلاف را ظرف یک سال از زمان ارجاع اختلاف به شورا حل و فصل نماید، اختلاف از طریق داوری حل و فصل خواهد گردید. طرفهای اختلاف درخصوص شیوه داوری توافق خواهندکرد.

 الحاق

1ـ این موافقتنامه برای الحاق هر کشوری، مفتوح خواهد بود.

2ـ هر کشوری که قصد الحاق به این موافقتنامه را داشته باشد، کشور امین اسناد را از قصد خود برای الحاق آگاه خواهد نمود. کشور امین اسناد، مراتب را به طرفهای مؤسس جهت بررسی، اعلام خواهد کرد.

 

3ـ این موافقتنامه سی روز پس از آن که کشور امین اسناد آخرین تأییدیه مکتوب طرف مؤسس را دریافت نماید برای کشور ملحق‌شونده لازم‌الاجراء خواهد شد.

 کشور امین اسناد

ترکمنستان کشور امین اسناد این موافقتنامه خواهد بود. کشور امین اسناد، نسخه‌های تصدیق شده این موافقتنامه را به طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمود. کشور امین اسناد، طرفهای متعاهد را از الحاق سایر کشورها به این موافقتنامه و کناره‌گیری از این موافقتنامه، مطلع خواهد کرد.

 

 اصلاحات

این موافقتنامه می‌تواند پس از تصویب تمام طرفهای متعاهد، اصلاح شود. تمامی اصلاحات پس از امضاء تمامی طرفهای متعاهد، جزء لاینفک این موافقتنامه خواهند شد.

 لازم‌الاجراء شدن

این موافقتنامه پس از گذشت سی روز از تاریخ ارائه اطلاعیه کتبی آخرین طرف مؤسس به کشور امین اسناد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تصویب یا تکمیل تمامی تشریفات قانونی لازم برای لازم‌الاجراء شدن آن، لازم‌الاجراء خواهد شد. کشور امین اسناد، طرفهای دیگر را از اطلاعیه‌های مزبور آگاه خواهدکرد.

 

 اعتبار

1ـ این موافقتنامه به مدت ده سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن معتبر باقی خواهد ماند.

2ـ هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با آگاه نمودن کشور امین اسناد از قصد خود مبنی بر کناره‌گیری از این موافقتنامه به صورت کتبی، حداقل شش ماه قبل از تاریخ کناره‌گیری، از این موافقتنامه کناره‌گیری کند.

3ـ این موافقتنامه می‌تواند با موافقت تمام طرفهای مؤسس برای دوره زمانی مشابه تمدید شود.

این موافقتنامه در عشق‌آباد در تاریخ 5 اردیبهشت 1390 هجری شمسی، برابر با 21 جمادی‌الاول 1432 هجری قمری، برابر با 25 آوریل 2011 میلادی در یک نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی، ازبکی، ترکمنی، روسی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان هستند، امضاء شد. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

برای گواهی مراتب بالا، نمایندگان طرفهای متعاهد که از سوی رؤسای دولت های خود مجاز هستند، این موافقتنامه را امضاء کردند.

 

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت سلطان‌نشین عمان

از طرف دولت قطر

از طرف دولت ترکنستان

از طرف دولت جمهوری ازبکستان

 

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان

اخبار مرتبط

توضیحات اعطا در مورد احضار عضو شورا به دادسرا

25 مرداد 1399
توضیحات اعطا در مورد احضار عضو شورا به دادسرا

انتصاب اعضای شوراهای حقوقی صداوسیما

22 مرداد 1399
انتصاب اعضای شوراهای حقوقی صداوسیما

ایرادات ۳ لایحه مهم اقتصادی در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد

21 مرداد 1399
ایرادات ۳ لایحه مهم اقتصادی در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد

طرح پیشگیری از سرقت پسته در راور آغاز شد

21 مرداد 1399
طرح پیشگیری از سرقت پسته در راور آغاز شد

ایران خودرو باوجود توان داخلی قطعات را وارد می‌کرده است

21 مرداد 1399
ایران خودرو باوجود توان داخلی قطعات را وارد می‌کرده است

التماس به بیگانه را‌هکار حل مسائل نیست

21 مرداد 1399
التماس به بیگانه را‌هکار حل مسائل نیست

موافقت با درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی

21 مرداد 1399
موافقت با درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی

تعیین تکلیف ۳ اساسنامه دولتی در جلسه شورای نگهبان

20 مرداد 1399
تعیین تکلیف ۳ اساسنامه دولتی در جلسه شورای نگهبان

نظرات شورای نگهبان درباره آخرین اساسنامه‌های مصوب هیأت وزیران اعلام شد

20 مرداد 1399
نظرات شورای نگهبان درباره آخرین اساسنامه‌های مصوب هیأت وزیران اعلام شد

مردم به استان مازندران سفر نکنند

15 مرداد 1399
مردم به استان مازندران سفر نکنند

آیت‌الله جنتی: همه کشورهای اسلامی به یاری لبنان بشتابند

15 مرداد 1399
آیت‌الله جنتی: همه کشورهای اسلامی به یاری لبنان بشتابند

اصل ۹۹ قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه نظارت بر نمایندگان نمی‌دهد

12 مرداد 1399
اصل ۹۹ قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه نظارت بر نمایندگان نمی‌دهد

آیت‌الله جنتی: امیدوارم با نابودی رژیم آل سعود اوضاع مردم یمن سامان یابد

8 مرداد 1399
آیت‌الله جنتی: امیدوارم با نابودی رژیم آل سعود اوضاع مردم یمن سامان یابد

همکاری تنگاتنگ و وسیع دستگاه قضا و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات سال آینده

8 مرداد 1399
همکاری تنگاتنگ و وسیع دستگاه قضا و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات سال آینده

 چه کسی بر شورای نگهبان نظارت خواهد کرد؟/ نظارت شورای نگهبان در دوران نمایندگی خلاف قانون اساسی است

8 مرداد 1399
 چه کسی بر شورای نگهبان نظارت خواهد کرد؟/ نظارت شورای نگهبان در دوران نمایندگی خلاف قانون اساسی است

تاسیس و جانشینی دولت ها

7 مرداد 1399
تاسیس و جانشینی دولت ها

قالیباف: نظارت دیوان محاسبات دقیق و مداوم باشد

6 مرداد 1399
قالیباف: نظارت دیوان محاسبات دقیق و مداوم باشد

نمایندگان برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی انگیزه‌ای ندارند

4 مرداد 1399
نمایندگان برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی انگیزه‌ای ندارند

«مهرداد بذرپاش» رئیس دیوان محاسبات کشور شد

1 مرداد 1399
«مهرداد بذرپاش» رئیس دیوان محاسبات کشور شد

قالیباف اولویت‌های چهارگانه مجلس یازدهم را تشریح کرد

31 تیر 1399
قالیباف اولویت‌های چهارگانه مجلس یازدهم را تشریح کرد