همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

3 آذر 1395
همایش «پیشگیری از وقوع جرم»

همایش «پیشگیری از وقوع جرم»

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو برگزار می کند:

داتیکان: همایش «پیشگیری از وقوع جرم» با تاکید بر قانون پیشگیری از وقوع جرم 1394 توسط گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

این همایش در روز سه شنبه 2 آذرماه 1395 از ساعت  30/13 تا 19 با سخنرانی اساتید برجسته ذیل شروع می شود:

جناب آقای دکتر میرمحمدصادقی (مدیر محترم گروه حقوقی جدا و جرم شناسی دانشکده حقوقی دانشگاه تسهید بهشتی)

جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی (عضو محترم هیات علمی گروه حقوقی جزا و جرم شناسی دانشکده حقوقی دانشگاه تسهید بهشتی)

جناب آقای دکتر فرجیها (مدیر محترم گروه حقوقی جزا و جرم نسناسی دانشکده حقوقی دانشگاه تربیت مدرس)

جناب آقای دکتر صفاری (عضو محترم هیات علمی گروه حقوقی جاوا و جرم شناسی دانشکده حقوقی دانشگاه تسهید بهشتی)

جناب آقای دکتر نیازیون (عضو محترم هیات علمی گروه حقوقی جزا و جرم شناسی دانشکده حقوقی دانشگاه تسهید بهشتی)

جناب آقای دکتر بارانی (معاونی محترم پیشگیری از تخلفات سازمان تعریرات حکومتی)

جناب آقای غیانی (جانشین محترم معاونی اجتماعی و پیشگیری اروقوع جرم دادگستری کل استان تهران)

جناب آقای رحمانیان (معاونی محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارسی)

جناب آقای شریعت پناه(کارشناسی محترم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کلی استانی یرد)

مکان: تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

*حضور برای عموم علاقه مندان آزاد است.

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32