رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

19 فروردین 1395
کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته آینده جلسه ندارند

کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته آینده جلسه ندارند

دوشیفته شدن بررسی قانون بودجه 1395جلسه کمیسون ها را تطیل کرد

ضرغام صادقی گفت: جلسات مجلس هفته آینده از روز یکشنبه تا چهارشنبه در چهار روز کاری برگزار می‌شود که دو شیفته شدن آن منوط به تصمیم‌گیری نمایندگان در جلسه روز یک‌شنبه هفته آینده خواهد بود.

به گفته وی، قاعدتاً‌ اگر جلسات در دو شیفت کاری برگزار شود دیگر برگزاری جلسات کمیسیون‌ها منتفی خواهد بود.

این عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید کرد که مجلس به محض ورود به بررسی کلیات و جزئیات بودجه 95 دیگر وارد رسیدگی به دستورات دیگر و استماع نطق نمایندگان نمی‌شود.

  • منبع : داتیکان