دانش حقوق مدنی

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

19 اسفند 1394

دانش حقوق مدنی

بهار و تابستان 1394 - شماره 7

مشخصات:

دانش حقوق مدنی

ناشر: دانشگاه پیام نور

 قطع: کتابی 

دوره انتشار: دو فصلنامه 

وابسته به: دانشگاه پیام نور

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم تقی زاده

سر دبیر: دکتر محمود باقری

تلفن: 22454998-021  

ایمیل: bagherimahmood@yahoo.co.uk  


بهار و تابستان 1394 - شماره 7

  فهرست:

- استثنائات اصل تاخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زير آوار رفتگان (نقد و بررسي راي دادگاه) 
اسدالله لطفي   ص 1

- ترديد در مسئوليت مدني محجورين مطلق با رويكردي فقهي 
بيژن حاجي عزيزي، بشري كريمي   ص 13

- حقوق نوآوري؛ نظريات، ابزارها و سياستها 
مجيد بنايي اسكويي، سيدمهدي چهل تني، احمد مظفري   ص 25

- زمان و مكان انعقاد قراردادهاي الكترونيكي 
لعيا جنيدي، سحر كريمي   ص 42

- مسئوليت مدني و كيفري ناشي از فعاليتهاي ورزشي 
سيد محمد حسيني، الهام اسحاقي   ص 55

- مفهوم حقوقي مصرف كننده و تامين كننده كالا و خدمات در حقوق ايران و مقررات اروپايي 
غلام نبي فيضي چكاب، تقي اسدي   ص 68

- نظارت مراكز داوري، بر راي داوري 
مهدي حدادي   ص 79

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان