تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

13 تیر 1397
کتاب داور و عدلیه

کتاب داور و عدلیه

علی‌اکبر داور و نقش او در تاسیس دادگستری نوین ایران

داتیکان : علی اکبر داور نماینده مجلس، رهبر حزب رادیکال، روزنامه نگار، وزیر فوائد عامه و تجارت، وزیر دادگستری و وزیر دارایی، از طراحان اصلی خلع قاجاریه و تفویض سلطنت به رضا شاه پهلوی بود.
داور د سال 1305 وزیر عدلیه شد و تغییرات بنیادینی را در ساختار قضایی ایران ایجاد کرد و شالوده جدیدی برای آن ریخت. داور پس از هفت سال در1312 وزیر دارایی شد. در آنجا هم دست به اقداماتی اساسی زد. بعد از مغضوب شدن فروغی، داور که ارشد وزرای کابینه بود انتظار داشت نخست وزیر شود، ولی رضا شاه او را در وزارت دارایی ابقا کرد.
این موضوع در روحیه او اثر نا مطلوبی گذاشت و احساس کرد شاه با وی میانه ای ندارد و به زودی به سرنوشت دوستان سابق خود تیمورتاش ، نصرت الدله و جعفر قلی اسعد دچار خواهد شد. این فکر داور و فشار شاه برای برنامه های تازه اقتصادی باعث شد داور تصمیم به خودکشی بگیرد و سرانجام در شب 21 بهمن 1315 با خوردن مقداری تریاک به زندگی خود پایان داد.

این کتاب توسط انتشارات نامک چاپ گردید .

  • منبع : www.datikan.com