رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

20 اردیبهشت 1395
بخشنامه استفاده از تمبر الکترونیکی در دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ شد

بخشنامه استفاده از تمبر الکترونیکی در دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ شد

مدیر کل اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضاییه، بخشنامه لزوم استفاده از تمبر الکترونیکی را ابلاغ کرد

به گفته مدیر کل ساناد و امور مترجمان رسمی ( فنی) قوه قضاییه، لزوم استفاده از تمبر الکترونیکی اجباری شد.

سید علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضاییه، بخشنامه لزوم استفاده از تمبر الکترونیکی را ابلاغ کرد.

متن بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

نظر به راهبرد برنامه سوم توسعه قوه قضاییه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، در خصوص تحقق نظام قضایی الکترونیک، از ابتدای خرداد ماه سال جاری، پذیرش تمام اسناد ترجمه شده، صرفا با الصاق تمبر الکترونیکی - که از طریق سامانه www.tambr.ekfam.ir قابل دریافت است - امکان‌پذیر می‌باشد.

مترجمان رسمی محترم و دفاتر ترجمه رسمی دارای تمبر کاغذی مازاد، می‌توانند در خصوص تعیین تکلیف آن‌ها به اداره کل مراجعه نمایند.

سیدعلی کاظمی . مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضاییه

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان