تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

13 آذر 1397
کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری

کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری را به تألیف دکتر حسن پوربافرانی منتشر کرد.

موضوعات مورد بحث در این کتاب:

 بخش اول: مجرم
 فصل اول: انواع مجرم از حیث حقیقی یا حقوقی بودن بزهکار
 فصل دوم: انواع مجرم از حیث نحوه ی دخالت در جرم
 بخش دوم: مسئولیت کیفری
 فصل اول: مباحث کلی مسئولیت کیفری
 فصل دوم: تحلیل مصادیق علل رافع مسئولیت کیفری
 فصل سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32