تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

1 دی 1397
کتاب «مطالعه تطبیقی عقد هبه در حقوق ایران و اتحادیه ی اروپا»

کتاب «مطالعه تطبیقی عقد هبه در حقوق ایران و اتحادیه ی اروپا»

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب «مطالعه تطبیقی عقد هبه در حقوق ایران و اتحادیه ی اروپا» را به تألیف سجاد یاوری منتنشر کرد

این کتاب مشتمل بر:
 کلیات
 تعاریف
 تاریخچه هبه
 اهمیت هبه
 ماهیت و مفهوم هبه
 انعقاد و شرایط صحت هبه
 شرایط عمومی صحت هبه
 شرایط اختصاصی صحت هبه
 مطالعه تطبیقی آثار هبه
 تعهدات واهب
 خسارات ناشی از عقد هبه

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32