فقه و حقوق اسلامی

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

19 اسفند 1394

فقه و حقوق اسلامی

سال يازدهم، شماره 4 (پياپي 41)، پاييز  1394 

مشخصات:

فقه و حقوق اسلامی

ناشر:  دانشگاه تبریز

 قطع: کتابی 

دوره انتشار: دو فصلنامه 

وابسته به: دانشگاه تبریز

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیر مسئول: دکتر حسین فخر  

سر دبیر: دکتر سید محمد تقی علوی

 تلفن: 3392262 ،3348953-0411  

ایمیل: tabrizulaw@gmail.com  


سال يازدهم، شماره 4 (پياپي 41)، پاييز  1394

  فهرست:

- بررسي فقهي ضمان از دست رفتن فرصت
جميله جعفري ، سيد محمد هادي مهدوي    صص 11-32

- بررسي فقهي و حقوقي جبران ضرر معنوي در قذف 
فاطمه سادات حسيني ، محمود قيوم زاده ، محمدرضا رهبرپور    صص 33-52

-  بعيت يا عدم تبعيت ارث خيار از ارث مال
سجاد شهباز    صص 53-70

-  گستره گواهي و شهادت زن در اسلام 
محمد صدري ، خديجه صادقي    صص 71-96

- قاعده تزاحم در سقط جنين درماني
جلال الدين قياسي ، زهرا حبيبي    صص 97-122

- آثار ابتلائات رواني مادر در برخورداري وي از حق حضانت
زينب مشهودي ، حسن عابديان، محمدمهدي احمدي ، عليرضا عسگري    صص 123-144

-  تعديل قرارداد در فقه اماميه و حقوق ايران
عباس مقدري اميري ، حكمت اله عسكري    صص 145-162

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32