تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

1 اسفند 1397
کتاب: اعتراض به عوارض شهرداری ها(کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری)

کتاب: اعتراض به عوارض شهرداری ها(کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری)

انتشارات جنگل منتشر کرد  

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب اعتراض به عوارض شهرداری ها(کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری) را به قلم  مهدی رسول زاده، محمد محمد زاده-امید محمدی منتشر کرد

مطالب مورد بحث در این کتاب:

صلاحیت کمیسیون

نحوه رسیدگی در کمیسیون

اعتراض به آراء کمیسیون

اجرای آرای کمیسیون

  • منبع : www.datikan.com