تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

26 فروردین 1398
کتاب : بررسی مباحث حقوقی پروانه ساختمانی

کتاب : بررسی مباحث حقوقی پروانه ساختمانی

انتشارات جنگل منتشر کرد  

انتشارات جنگل کتاب بررسی مباحث حقوقی پروانه ساختمانی را به قلم امید محمدی منتشر کرد

مباحث مورد بررسی در این کتاب:

تکلیف صدور پروانه

تکلیف تمدید پروانه

عوارض صدور پروانه ساختمانی

محدود بودن عوارض بعد از کمیسیون به عوارض صدور پروانه

تعلیق انجام تکلیف قانونی شهرداری به صدور پروانه به الزام اشخاص به واگذاری زمین ملکی خود یا اخذ وجوه غیر قانونی به نحو رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری

منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آماده سازی اراضی و عوارض فضای سبز

الزام به صدور پروانه در طرح های عمومی و عمرانی  • منبع : www.datikan.com