تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

22 اردیبهشت 1398
کتاب : منشور جهانی اخلاق گردشگری( به همراه قوانین مرتبط با گردشگری)

کتاب : منشور جهانی اخلاق گردشگری( به همراه قوانین مرتبط با گردشگری)

انتشارات جنگل منتشر کرد  

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب منشور جهانی اخلاق گردشگری( به همراه قوانین مرتبط با گردشگری) را به قلم ایمان ژیانپور منتشر کرد

موضوعات مورد بحث در این کتاب:

مشارکت گردشگری در درک متقابل و احترام بین مردم و جوامع

گردشگری واسطه ای برای تحقق فردی و جمعی

گردشگری یک عامل توسعه پایدار

تعهدات گروه های ذینفع در توسعه گردشگری

حقوق جهانگردی

  • منبع : www.datikan.com