تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

25 اردیبهشت 1398
کتاب : حقوق خانواده : تبیین فقهی- حقوقی (مهر)

کتاب : حقوق خانواده : تبیین فقهی- حقوقی (مهر)

انتشارات جنگل منتشر کرد  

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب حقوق خانواده : تبیین فقهی- حقوقی (مهر) را به قلم دکتر حسینعلی مهدیه منتشر کرد

موضوعات مورد بحث در این کتاب:

بخش اول: کلیات

بخش دوم: مهر در نکاح دائم

بخش سوم: مهر در عقد نکاح منقطع

بخش چهارم: شیربها  • منبع : www.datikan.com