کتاب : حقوق شرکت های تعاونی
22 خرداد 1398

کتاب : حقوق شرکت های تعاونی

انتشارات جنگل منتشر کرد

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب حقوق شرکت های تعاونی را به قلم حمید رحمانی احمدآباد منتشر کرد

 موضوعات مورد بحث در این کتاب:

فصل نخست: مجامع عمومی

فصل دوم: مدیریت

فصل سوم: بازرسی

فصل چهارم: ویژگی های خاص تعاونی ها

  • منبع : http://www.datikan.com